H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 244 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 244

din data: 30.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.08.2013 privind revocarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia


Având în vedere,
-referatul nr. 13.161/26.09.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.08.2013 privind revocarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 3 lit. a) şi ale art. 60 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se modifică art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.08.2013 privind revocarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia, urmând a avea următorul conţinut:
„Art. 2. (1) Se numeşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, în următoarea componenţă:
- Iordache Florentina - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad;
- Crişan Dan Mircea;
- Jurcă Elionora Lenuţa;
- Molnar Octavian;
- Szabo Irina Susana;
- Seculici Gheorghe."
Art. II. Mandatul domnului Crişan Dan Mircea începe la data semnării contractului de mandat care se va încheia în forma aprobată conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.08.2013 şi încetează la împlinirea termenului stabilit pentru ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.08.2013.
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad prin, Direcţia Economică şi Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Compartimentul Monitorizare şi Supravegherea Activităţii Întreprinderilor Publice din cadrul Direcţiei Economice
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Persoanele prevăzute la art. I.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)