H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 229 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 229

din data: 30.09.2013
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Documentaţiei întocmite în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 6102 mp, situat în municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31


Având în vedere,
-Referatul nr. 12920/23.09.2013 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. B&B Servicii şi Investiţii S.R.L. Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 228/30.09.2013 privind trecerea terenului situat în municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31 din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c şi art. 123 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. B&B Servicii şi Investiţii S.R.L. Arad în vederea concesionării unui teren aflat în domeniul privat al Judeţului Arad în suprafaţă de 6102 mp, înscris în C.F. nr. 300695 - Arad, nr. cad. 300695, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 6102 mp, înscris în C.F. nr. 300695 - Arad, nr. cad. 300695, situat în municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31, pentru o perioadă de 25 de ani.
(2)Preţul de pornire la licitaţie îl reprezintă echivalentul în lei al sumei de 15.870 Euro/an, reprezentând redevenţa datorată pentru un an de contract.
Art.3.Se aprobă Documentaţia întocmită pentru concesionarea terenului prevăzut la art. 1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Formular_nr_3_eligibilitate_art_180.doc Descarcă
Formular_nr_10_declaratie_indeplinire_criterii_de_calificare.doc Descarcă
FORMULAR_1B_imputernicire.doc Descarcă
Formular_nr_9_model_acord_asociere.doc Descarcă
Formular_nr_1_la_Caiet_de_Sarcini_oferta_independenta.doc Descarcă
contract.doc Descarcă
Formular_nr_6_declaratie_masuri_protectia_mediului.doc Descarcă
Formularul_13.doc Descarcă
Formular_nr_12_Scrisoare_garantie.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
Formular_nr_11_formular_oferta.doc Descarcă
Formular_nr_7_declaratie_masuri_protectia_muncii.doc Descarcă
Formular_nr_2_la_Caiet_sarcini_informatii_generale.doc Descarcă
Formular_nr_5_declaratie_privind_personalul.doc Descarcă
Formular_nr_8_declaratie_privind_partea_indeplinita_de_asociati.doc Descarcă
FORMULAR_1A_scrisoare_de_inaintare.doc Descarcă
Formular_nr_4_art_181.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)