H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 227 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 227

din data: 30.09.2013
privind retragerea dreptului de administrare prin delegare a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Arad asupra imobilului situat în localitatea ªiria, str. Regimentul 85 Infanteriei, nr. 185 - 186 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Comunei ªiria


Având în vedere,
-Adresa nr. 1384/05.09.2013 a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12141/09.09.2013;
-Adresa nr. 7413/13.03.2013 a Consiliului Local al Comunei ªiria înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12417/13.09.2013;
-Referatul nr. 12919/23.09.2013 al Serviciul Administrarea domeniului public şi privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii, la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare prin delegare a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Arad asupra imobilului situat în localitatea ªiria, str. Regimentul 85 Infanteriei, nr. 185 - 186 şi transmiterea acestuia în administrarea a Consiliului Local al Comunei ªiria;
-Contractul de administrare prin delegare nr. 10819/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Centrul pentru Educaţie Incluzivă Arad;
-Contractul de administrare directă nr. 7997/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Consiliul Local al Comunei ªiria;
-Prevederile art. 91 alin. 1, lit. c şi art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 administraţa publică locală, republicată cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă retragerea dreptului de administrare prin delegare a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Arad asupra imobilului situat în localitatea ªiria, str. Regimentul 85 Infanteriei, nr. 185 - 186, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local al Comunei ªiria a imobilului prevăzut la Art. 1, în vederea înfiinţării unei grădiniţe cu program prelungit.
Art.3.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare prin delegare nr. 10819/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Centrul pentru Educaţie Incluzivă Arad, respectiv Contractul de administrare directă nr. 7997/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Consiliul Local al Comunei ªiria.
Art.4.Predarea/preluarea imobilului prevăzut la Art. 1, se va realiza pe bază de protocol de predare - primire.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.
Art.7.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Centrul pentru Educaţie Incluzivă Arad
-Consiliul Local al Comunei ªiria
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)