H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 230 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 230

din data: 30.09.2013
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor parcele de teren


Având în vedere,
-Referatul nr. 12918/23.09.2013 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 108/26.09.2013, privind propunerea de trecere din domeniul public al oraşului Pecica şi administrarea Consiliului local Pecica în domeniul public al judeţului Arad şi administrarea Consiliului judeţean Arad a imobilelor înscrise în C.F. 308182 Pecica, C.F. 308157 Pecica, C.F. 308077 Pecica, C.F. 308063 Pecica, C.F. 308082 Pecica, C.F. 308166 Pecica, C.F, 308090 Pecica, C.F. 308066 Pecica, C.F. 308058 Pecica, C.F. 308075 Pecica, C.F. 308061 Pecica, C.F. 308158 Pecica, C.F. 308161 Pecica, C.F. 308080 Pecica, C.F. 308068 Pecica, C.F. 308169 Pecica, C.F. 308168 Pecica;
-Prevederile art. II pct. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad, a parcelelor de teren în suprafaţă totală de 39.030 mp., prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire pod rutier peste râul Mureş pe D.J. 709E Km 003+160 Pecica - Sânpetru German, modernizarea şi construirea drumului judeţean D.J.709 E".
Art.2.Predarea/preluarea parcelelor de teren prevăzute la Art. 1, se va realiza pe bază de protocol de predare - primire.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al Oraşului Pecica
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
Adresa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)