H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 242 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 242

din data: 30.09.2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 217 din 13.09.2013 privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de catre S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"


Având în vedere,
-referatul întocmit de S.C. „Aeroportul Arad" S.A pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 217/13.09.2013 privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"
-referatul de specialitate întocmit de S.C. „Aeroportul Arad" S.A. în calitate de iniţiator privind necesitatea şi oportunitatea proiectului de investiţie „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri" la S.C. „Aeroportul Arad" S.A., în judeţul Arad;
-Decizia Consiliului de Administratie al S.C. „Aeroportul Arad" S.A. nr. 22/14.08.2013 privind aprobarea realizării investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri" la S.C. „Aeroportul Arad" S.A.;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 216 din 13.09.2013 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad in A.G.A. la S.C. Aeroportul Arad S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 217 din 13.09.2013 privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri";
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificarile şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile şi completările ulterioare;
-prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
-prevederile art. 44 alin (1) şi art. 63 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-În temeiul art. 104 alin. (1) lit. e), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
-prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 217 din 13.09.2013 privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri", urmând a avea următorul conţinut:
„Art.1. Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile interne în cuantum de maxim 99,9% din valoarea principalului în valoare de 2.356.000 EUR, care reprezintă 95% din valoarea obiectivului de investiţii de 2.480.000 EUR, plus dobânda aferentă, prin avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. Aeroportul Arad S.A. care vor avea scadente în anii 2016, 2017 şi 2018."
Art.II. După art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 217 din 13.09.2013 privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri", se introduce un nou articol, art.1^1, cu următorul conţinut:
„Art.1^1 Garantarea finanţării rambursabile se va face din veniturile proprii ale Judeţului Arad. Cuantumul veniturilor proprii cu care Judeţul Arad va garanta anual finanţarea rambursabilă, va fi egal cu obligaţiile de plată aferente biletelor la ordin de principal avalizate şi a biletelor la ordin de dobândă avalizate."
Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, prin direcţiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_217.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)