H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 245 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 245

din data: 30.09.2013
privind aprobarea trecerii unor tronsoane de drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului local al oraşului Curtici


Având în vedere,
-Referatul nr. 12433/13.09.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
-Adresa nr. 11563/26.08.2013 a Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa Primăria oraşului Curtici nr. 10456/10.09.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 13278/27.09.2013;
-Prevederile art. 7, 11 şi 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea tronsoanelor de drum judeţean DJ 709B de la km 18+300 la km 18+800 şi DJ 792C de la km 72+100 la km 74+100, aflate pe teritoriul administrativ al oraşului Curtici, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judeţean Arad, în administrarea Consiliului local al oraşului Curtici.
Art.2.Trecerea tronsoanelor de drum prevăzute la art. 1 din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului local al oraşului Curtici se face pe bază de protocol de predare-primire care urmează a se încheia între părţile interesate.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
- Consiliul local al oraşului Curtici.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)