H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 224 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 224

din data: 30.09.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 12139/09.09.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-Adresa S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 6339/20.08.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12089/06.09.2013;
-Prevederile art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe:
-prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin Contractul de credit nr.195/16.12.2009;
-prelungirea contractelor de garanţie imobiliară aferente liniei de credit;
-desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit şi a contractelor de garanţie imobiliară aferente, din partea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.
Art.2. Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)