H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 250 / 04.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 250

din data: 04.10.2013
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş


Având în vedere,
-referatul nr. 13512/02.10.2013 al Serviciului Managementul Spitalelor;
-prevederile art. 186, alin. 2, litera b, alin. 4, coroborat cu alin. 13 al aceluiaşi articol din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
-anexa nr. 2 poziţia 22 la HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
-HCJ nr. 160/25.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliului Judeţean Arad a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea şi Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 182/30.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş;
-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 369/2013 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Hotăran Claudia,
-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 704/2012 privind mutarea definitivă a doamnei Roman Anca,
-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 7/2013 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu a doamnei Măduţa Lidia Lavinia,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, după cum urmează:
-d-na Cristea Cristina - economist
-d-na Stana Diana - inginer
Art.2.Se desemnează reprezentanţii supleanţi ai Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, după cum urmează:
-d-nul ªeran Mihai Graţian- economist
-d-nul Ban Bogdan - economist
Art. 3.Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.182/2012, se abrogă.
Art. 4.Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş
-persoanele nominalizate la art. 1 şi la art. 2.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)