H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 248 / 04.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 248

din data: 04.10.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 26.04.2013, privind aprobarea contractării serviciilor sociale pentru Centrul de Plasament Oituz, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 13496 din 02.10.2013 al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 6.04.2013, privind aprobarea contractării serviciilor sociale pentru Centrul de Plasament Oituz, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 26.04.2013 privind aprobarea contractării serviciilor sociale pentru Centrul de Plasament Oituz, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-prevederile art. 112 alin (3) lit. m, p şi q din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 26.04.2013 privind aprobarea contractării serviciilor sociale pentru Centrul de Plasament Oituz, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta Hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 26.04.2013, rămân nemodificate.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Tehnică - Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)