H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 247 / 04.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 247

din data: 04.10.2013
privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmite pentru concesionarea unui teren în vederea realizării Centrului de radioeterapie


Având în vedere,
-Referatul nr. 13477/02.10.2013 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Amendamentul formulat de dl. consilier judeţean Parpală Caius Mihai în plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad, din data de 04.10.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad 219/2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea unui teren pentru realizarea Centrului de radioterapie în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Prevederile art. 12 alin (3) din O.U.G. nr. 54/2006, actualizată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
-Prevederile art. 8 alin (2) din Anexa la H.G. nr. 168/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire întocmite pentru concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 333145 - Arad, nr. cad. 333145, în vederea realizării Centrului de radioteterapie, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
contract.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)