H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 256 / 31.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 256

din data: 31.10.2013
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 230 din 30.09.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor parcele de teren


Având în vedere,
- referatul nr. 14483/22.10.2013 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 230 din 30.09.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor parcele de teren;
-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 108 din 26.09.2013 privind propunerea de trecere din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a imobilelor înscrise în C.F. nr. 308182 - Pecica, C.F. nr. 308157 - Pecica, C.F. nr. 308077 - Pecica, C.F. nr. 308063 - Pecica, C.F. nr. 308082 - Pecica, C.F. nr. 308166 - Pecica, C.F. nr. 308061 - Pecica, C.F. nr. 308158 - Pecica, C.F. nr. 308161 - Pecica, C.F. nr. 308080 - Pecica, C.F. nr. 308068 - Pecica, C.F. nr. 308169 - Pecica, C.F. nr. 308168 - Pecica, C.F. nr. 308058 - Pecica, C.F. nr. 308075 - Pecica, C.F. nr. 308066 -Pecica, C.F. nr. 308090- Pecica;
-Prevederile art. II pct. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 230 din 30.09.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad, a unor parcele de teren, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al Oraşului Pecica
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)