H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 257 / 31.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 257

din data: 31.10.2013
privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special „Sfânta Maria" Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 14.482/22.10.2013 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, la proiectul de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, aflate în administrare prin delegare conform contractului nr. 5963/2009 la Liceul Special „Sfânta Maria" Arad, ca urmare a efectuării unor investiţii;
-Contractul de administrare prin delegare nr. 5963/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Liceul Special „Sfânta Maria" Arad;
-Nota de calcul privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, date în admnistrare prin delegare la Liceul Special „Sfânta Maria" Arad;
-Prevederile pct. 1.2.4.2. alin. (1) şi (2) din Ordinul nr. 1.917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special „Sfânta Maria" Arad, cu valoarea lucrărilor de investiţii efectuate în cursul anului 2013, la imobilul situat în municipiul Arad, str. Ghica Vodă nr. 4-10, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare prin delegare nr. 5963/2009, cu valoarea bunurilor menţionate în anexa nr. 1.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciul contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică, Serviciul contabilitate
-Liceul Special ,,Sfânta Maria" Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
nota_calcul.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)