H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 258 / 31.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 258

din data: 31.10.2013
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor retele de apa, canalizare si bransamente, în vederea scoaterii din functiune şi casării


Având în vedere,
-referatul nr. 14661/24.10.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad, a unor reţele de alimentare cu apă, canalizare şi branşamente în vederea scoaterii din funcţiune şi casării;
-adresa S.C. Compania de Apa Arad S.A. nr. 19991/24.10.2013 privind solicitarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor reţele de alimentare cu apă, canalizare şi branşamente, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării;
-prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 2 din H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată;
-prevederile art. 2 din Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
-prevederile art. 91, alin. (1), lit. c şi d, alin. (4) lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă trecerea bunurilor menţionate în Anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre, concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A., din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad.
Art.2.Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor menţionate la art. 1.
Art.3.Se diminuează valoarea bunurilor concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea aferentă bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.4.Se modifică prin act adiţional Anexa prevăzută la art. 78 pct.1 lit. c) - „Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.5.Se acordă mandat special domnului Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.6.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.
Art.7.Se deleagă S.C. Compania de Apa Arad S.A., să efectueze procedurile de scoatere din funcţiune şi casare pentru bunurile menţionate la Art.1, care vor rămâne în custodie la S.C. Compania de Apă Arad S.A. până la finalizarea procesului de casare.
Art.8.Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la Art. 1, se vor vira în bugetul Judeţului Arad.
Art.9.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)