H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 274 / 12.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 274

din data: 12.11.2013
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 206 din 29.08.2013, pentru aprobarea Documentaţiei privind procedura de achiziţie a unui imobil din municipiul Arad prin licitaţie publică, de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 15.444/08.11.2013 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 206 din 29.08.2013, pentru aprobarea Documentaţiei privind procedura de achiziţie a unui imobil din municipiul Arad prin licitaţie publică, de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad;
-Prevederile art. 123 alin.(1) teza a 2-a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 206 din 29.08.2013, pentru aprobarea Documentaţiei privind procedura de achiziţie a unui imobil din municipiul Arad, prin licitaţie publică, de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad, după cum urmează:
-la punctul 1.2.2 „Scopul contractului" după primul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul conţinut:
„Ofertele vor cuprinde clădiri cu destinaţia de imobil (clădire existentă si teren aferent) în scopul asigurării spaţiilor necesare unor activităţi proprii ale consiliului judeţean precum şi unor servicii publice judeţene - birouri, arhivă, spaţii publice sau clădiri care se pot reamenaja conform acestei destinaţii cu costuri minimale. Nu se acceptă oferte alternative."
-la punctul 1.5 „ Atribuirea şi semnarea contractului" după paragraful "În urma acestei etape se vor desemna ofertanţii care vor intra în etapa a II - a de evaluare a ofertelor financiare" se va introduce un nou paragraf cu următorul conţinut:
„Dacă după expirarea termenului de depunere a ofertelor s-a depus o singură ofertă sau dacă în urma analizării ofertelor tehnice s-a calificat o singură ofertă, licitaţia se va repeta la interval de 10 zile. Dacă nici după repetarea licitaţiei nu au fost depuse 2 oferte sau numărul ofertelor tehnice admise nu este de minim două, se va proceda la negocierea directă cu ofertantul care a depus oferta tehnică declarată calificată."
-la punctul 1.5 „ Atribuirea şi semnarea contractului" după paragraful „Anularea procedurii poate fi decisă când:"după punctul 1 litera d se introduce o nouă literă, litera e cu următorul conţinut:
-"e) în cazul în care nicio ofertă tehnică depusă nu îndeplineşte cerinţele punctului 1.2.2";
Art.2. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 23 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 9 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)