H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 270 / 12.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 270

din data: 12.11.2013
pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 41/27.03.2013 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 15539/12.11.2013 al Direcţiei Economice privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 41/27.03.2013 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare in anul 2013;
-prevederile art. 58 alin (1) lit. a din Legea nr. 273/.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;


În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 41/27.03.2013 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2013, urmând a avea următorul cuprins:
„Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2013, în sumă de 20.536 mii lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre."
Art.II Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică-Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)