H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 278 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 278

din data: 29.11.2013
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013


Având în vedere,
- referatul nr.16453/27.11.2013 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
- adresa 132211/14.11.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.15926/18.11.2013 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la suplimentarea subvenţiei aferente anului 2013 pentru Camera Agricolă a Judeţului Arad;
- adresa 272/06.11.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.15347/06.11.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad cu privire la majorarea bugetului Judeţean Arad - subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor";
- adresa 399/08.11.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.15500/11.11.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad cu privire la diminuarea plafonului maxim a cheltuielilor de personal în anul 2013;
- adresa 980/20.11.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.16354/26.11.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad cu privire la majorarea plafonului maxim a cheltuielilor de personal în anul 2013;
- adresa 16925/19.11.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 16510/27.11.2013 a Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Socială cu privire la majorarea transferurilor pentru persoane cu handicap;
- prevederile art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin (1) lit.b si alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2:Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3:Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Arad conform anexelor nr.3 si 3.1 la prezenta hotărâre.
Art.4:Se aprobă plafonul maxim a cheltuielilor de personal , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.5:Se aprobă modificarea listei de investiţii a Judeţului Arad pe anul 2013 conform anexei nr.5 la prezenta hotarare.
Art.6:(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2013 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depaşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.
(2)Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad;
-Administraţia Financiară a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Unităţi subordonate Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
REFERAT.doc Descarcă
ANEXA_3.xls Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
ANEXA_4.xlsx Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)