H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 290 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 290

din data: 29.11.2013
privind acceptarea transferului din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Judeţului Arad a trei piese de patrimoniu cultural mobil.


Având în vedere,
- Referatul nr.16180/22.11.2013 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Adresa nr. 724/16.10.2013 a Direcţiei pentru Cultură a Judeţului Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14.694/25.10.2013;
- Adresa nr.488/ 19.11.2013 a Complexului Muzeal Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr.16.074/20.11.2013;
- Prevederile art. 5 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
- Prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se acceptă transferul din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Judeţului Arad a trei piese de patrimoniu cultural naţional mobil, evidenţiate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Hotărârea se comunică la :
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia pentru Cultură a Judeţului Arad;
- Complexul Muzeal Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)