H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 282 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 282

din data: 29.11.2013
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
- referatul nr.16305 din 25.11.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
- Hotărârea CJA nr. 259 din 31.10.2013 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
- prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 174 alin. (5), art. 182 alin.1 lit d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin (4) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 1 şi 2 din OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile art. 1 al Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
- prevederile anexei 2 şi a anexei 9 din Ordinul MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad se modifică, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art.3:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Serviciul Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad;
- Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)