H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 288 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 288

din data: 29.11.2013
privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în concesiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


Având în vedere,
- Referatul nr.16440/27.11.2013 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în concesiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Raportul de reevaluare nr. 16247/25.11.2013 întocmit de către Comisia de reevaluare numită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 446/05.11.2013;
- Prevederile art. 2^2 din Ordonanţa nr. 81/2003, actualizată, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă reevaluarea unor bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad situate pe raza localităţii ªeitin, concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2: Valorile reevaluate aprobate vor fi operate în evidenţele contabile, conform reglementărilor legale în vigoare, privind înregistrările contabile la instituţiile publice.
Art.3: Se modifică prin act adiţional Anexa prevăzută la art. 78 pct.1 lit. c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad. nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.4: Se acordă mandat special Dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009 pentru modificarea valorilor de inventar a bunurilor menţionate la Art. 1 în numele şi pe seama asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.5: Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009 pentru modificarea valorilor de inventar a bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.6: Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

11_Anexa.xlsx Descarcă
11__Raport_reevaluare.pdf Descarcă
11_Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)