H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 285 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 285

din data: 29.11.2013
privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită a Fundaţiei Pro Prietenia Arad a unor bunuri


Având în vedere,
- Referatul nr. 16249 din 25.11.2013, întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei Pro Prietenia Arad, a unor bunuri;
- Prevederile Contractului de servicii nr. 169/19.11.2013 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi Fundaţia Pro Prietenia Arad;
- Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită a Fundaţiei Pro Prietenia Arad, până la data de 30.11.2016, a imobilelor situate în municipiul Arad str. Oituz nr. 131 şi nr. 131/A, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă contractul-cadru de transmitere în folosinţă gratuită a Fundaţiei Pro Prietenia Arad a imobilelor prevăzute la art.1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Prederea primirea bunurilor imobile prevăzute la art.1 şi a celor mobile aferente imobilelor, se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.5: Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Fundaţia Pro Prietenia Arad;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa-_1.xlsx Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)