H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 292 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 292

din data: 29.11.2013
privind plata contribuţiei Judeţului Arad pe anul 2013 la Fondul pentru Dezvoltare al Regiunii Vest


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Programe de Dezvoltare nr. 13.455/04.10.2013;
-Prevederile art.7 alin. 2 lit. h şi alin. 3 - 5, precum şi ale art.10 alin. 1 lit. b din Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 8/2013 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest privind aprobarea cuantumului contribuţiilor consiliilor judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anul 2013;
-Hotărârea nr. 11/2013 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2013;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă plata contribuţiei Consiliului Judeţean Arad aferentă anului 2013 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în cuantum de 985.252 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot