H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 276 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 276

din data: 29.11.2013
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Continental Vest Arad S.A.


Având în vedere,
-Raportul nr.15.406/07.11.2013 privind unele consideraţii legate de aportul în natură adus la capitalul social al S.C. Continental Vest Arad S.A. de către Consiliul Judeţean Arad întocmit de domnul Ioan Plaveţi, reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Continental Vest Arad S.A.;
-Referatul nr.15.826/15.11.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Continental Vest Arad S.A.;
-Cartea Funciară nr. 300522 Arad nr. top 1394/c/1/1/1/1/1/2, 1394/c/1/1/1/1/2;
-prevederile art. 207 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor;
-prevederile art.11 din Actul Constitutiv al S.C. Continental Vest Arad S.A.;
-prevederile art.4 lit.e din Contractul de reprezentare nr.11.801/29.08.2013 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi domnul Ioan Plaveţi;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se mandatează domnul Ioan Plaveţi, reprezentant al Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Continental Vest Arad S.A., să aprobe reducerea capitalului social al S.C. Continental Vest Arad S.A.
(2) Reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Continental Vest Arad S.A., este mandatat să aprobe retragerea aportului în natură adus de către Judeţul Arad la capitalul social al S.C. Continental Vest Arad S.A., constând în teren intravilan în suprafaţă de 4.924 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 300522 Arad, nr. top 1394/c/1/1/1/1/1/2, 1394/c/1/1/1/1/2.
Art.2: . Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad,
- Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad,
- d-lui Ioan Plaveţi.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)