H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 286 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 286

din data: 29.11.2013
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad a unui număr de 15 autobuze, concesionate la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, scoaterea din funcţiune şi casarea acestora


Având în vedere,

- Adresa nr. 7927/29.10.2013 a S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14975/30.10.2013;
- Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 14975/25.11.2013, la proiectul de hotărâre privind propunerea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a 15 autobuze, concesionate la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. scoaterea din funcţiune şi casarea acestora.
- Contractul de concesiune de bunuri nr. 3161/05.04.2007, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
- Prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Prevederile art. 1 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată.
- Prevederile art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniu public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad a unui număr de 15 autobuze, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2:Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe prevăzute la Art.1.
Art.3:Subansamblurile rezultate din dezmembrare vor fi valorificate ca piese de schimb de către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru parcul auto pe care îl deţine, iar contravaloarea deşeurilor rezultate din dezmembrare va fi virată către bugetul Judeţului Arad.
Art.4:Procedura de valorificare se va efectua conform prevederilor Anexei nr. 2 la H.G. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
Art.5:Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- S.C. Compania de Transport Public Arad S.A.;
- Direcţia Tehnică - Investiţii;
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)