H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 279 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 279

din data: 29.11.2013
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2013


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Economice nr. 16452 din 27.11.2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe trimestrul III al anului 2013;
- prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 91, alin.(3), lit.(a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/ 2013;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr. 12, prevazuta în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr. 13, prevazuta în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Aprobarea sintezei privind executia bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2013, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4: Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2013, potrivit anexei M.F.nr. 9, prevăzută în anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art.5: Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.11, prevăzută în anexa 5 la prezenta hotărâre.
Art.6: Aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.16, prevăzută în anexa 6 la prezenta hotărâre.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Administraţia Financiară a Judeţului Arad;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_4.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_5.doc Descarcă
Anexa_6.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)