H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 287 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 287

din data: 29.11.2013
privind declararea de interes public judeţean unor bunuri achiziţionate de Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol" Arad şi majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad, cu valoarea acestora


Având în vedere,
-Adresa nr. 657/16.10.2013 a Bibliotecii Judeţene ,,A.D. Xenopol" Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14365/18.10.2013;
-Referatul Serviciului Administrarea domeniului public şi privat nr. 14365/25.11.2013, la proiectul de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri, achiziţionate de către Biblioteca Judeţeană Arad, de interes public judeţean şi majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad, cu valoarea acestora;
-Contractul de administrare directă nr. 9422/15.10.2007, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Biblioteca Judeţenă ,,A.D. Xenopol" Arad;
-Prevederile art. 863, lit. a din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil;
-Prevederile art. 3 alin (3) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se declară de interes public judeţean colecţiile speciale achiziţionate în anul 2013 de Biblioteca Judeţeană ,,A.D. Xenopol" Arad şi se majorează patrimoniul public al Judeţului Arad, cu suma de 1.387,65 lei, reprezentând valoarea bunurilor din colecţiile speciale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare directă nr.9422/15.10.2007, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Biblioteca Judeţenă ,,A.D. Xenopol" Arad, cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul administrarea domeniului public şi privat şi Serviciul contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4: Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Biblioteca Judeţeană ,,A.D. Xenopol" Arad;
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;
-Direcţia Tehnică - Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
REFERAT.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)