H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 297 / 18.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 297

din data: 18.12.2013
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016


Având în vedere,
-referatul nr.17638/17.12.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.34/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.62/2013, nr.96/2013, 121/2013, 148/2013, 179/2013, 208/2013, 239/2013, 265/2013, 289/2013 pentru modificarea Hotărârii nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016;
-prevederile art.4 lit.(d) din Legea bugetului de stat nr. 5/21.02.2013;
-prevederile art. 33 alin.(3) si (5) din Legea finanţelor publice nr. 273/2006 cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Anexa nr.2 la Hotărârea nr.34/21.03.2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţului Arad;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad,
- Trezoreria Municipiului Arad
- Primăria oraşului Pâncota
- Primăria comunei Cărand
- Primăria comunei Tauţ

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.docx Descarcă
ANEXA.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)