H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 298 / 18.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 298

din data: 18.12.2013
privind modificarea Hotărârii nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016


Având în vedere,
-referatul nr.17932/18.12.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016;
-Adresele nr.17235 din 09.12.2013 şi din 16.12.2013 ale Consiliului judeţean Arad către Primăria municipiului Arad
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.34/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.62/2013, nr.96/2013, nr.121/2013, nr.148/2013, nr.179/2013, nr.208/2013, nr.239/2013, nr.265/2013, nr.289/2013 pentru modificarea Hotărârii nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016;
-Amendamentul nr.17849/17.12.2013 al domnului consilier Sipos Gyorgy;
-prevederile art.4 lit.(d) din Legea bugetului de stat nr.5/21.02.2013;
-prevederile art. 33 alin.(3) si (5) din Legea finanţelor publice nr. 273/2006 cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1:Se retrage suma de 341 mii lei, din impozitul pe venit, sumă neutilizată de Primăria municipiului Arad până la data de 13.12.2013.

Art.2:Suma retrasă va fi redistribuită în limita încasărilor la buget următoarelor unităţi administrative - teritoriale pentru proiecte destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură:

mii lei


Nr. crt.

Cod
Unitatea administrativ - teritorială
Denumirea proiectului de infrastructură
Suma
TOTAL

341
1

609

SEBIª
Pod peste Valea Dezna
30
2

701

ALMAª
Modernizare străzi comuna Almaş
20
3

702

APATEU
Modernizare străzi în localitatea Apateu
10
4

706

BIRCHIª
Lucrări la clădirile şi rezervorul aferent reţelei de apă din localitatea Birchiş
15
5

707

BÂRSA
Realizare de podeţe comunale pentru scurgeri pluviale în sat Hodiş, comuna Bârsa
10
6

708

BÂRZAVA
Reabilitare străzi şi drumuri
10
7

719

DIECI
Pietruire străzi
10
8

721

FÂNTÂNELE
Lucrări de reparaţii jgheaburi şcoala primară Fântânele
10
9

723

FRUMUªENI
Capela ortodoxă Aluniş
15
10

724

GHIOROC
Reevaluarea microsistemului de alimentare cu apă al comunei Ghioroc
10
11

727

HÃLMAGIU
Reabilitare termică şi reparaţii sediu primărie
17
12

732

LIVADA
Construire cămin cultural comuna Livada
15
13

733

MACEA
Renovat şcoala cu clasele I-IV Sânmartin
10
14

734

MIªCA
Reabilitare străzi
6
15

735

MONEASA
Reabilitare străzi comuna Moneasa
19
16

738

PEREGU MARE
Construire capelă funarară în cimiterul din localitatea Peregu Mare
27
17

740

PILU
Modernizare străzi localitatea Pilu
10
18

741

PLEªCUȚA
Modernizare strada principală Pleşcuţa
17
19

748

ªAGU
Modernizare străzi comuna ªagu - strada 22-23
20
20

750

ªEPREUª
Pietruire străzi
15
21

752

ªILINDIA
Reabilitare şcoala ªilindia
10
22

757

TAUȚ
Reparaţii DC 61, DC 61A, DC 62, DC 63 aparţinând localităţilor Tauţ, Nadăş, Minişel şi Minişul de Sus
10
23

761

VINGA
Cămine racordare reţea canalizare
10
24

765

ZÃDÃRENI
Capelă-Casa funerară cimitir Zădăreni
15

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţului Arad
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
- Trezoreria Municipiului Arad
- Primăriile nominalizate în hotărâre.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.docx Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)