H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 306 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 306

din data: 20.12.2013
privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr.17.635 din 13.12.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr.165/26.07.2013 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2013;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c) şi ale art.104 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.2 din Legea nr.118/2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
-prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art.26 alin.(5) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile art.1 şi 2 din O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;
-prevederile art.42, Titlul II din Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Statul de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad se modifică conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2:Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Centrului Cultural Judeţean Arad.
Art.3:Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)