H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 301 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 301

din data: 20.12.2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad


Având în vedere,
- Referatul nr.17.663 /13.12.2013 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, la proiectul de hotărâre privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, aflate în administrare prin delegare conform contractului nr. 5963/2009 la Liceul Special „Sfânta Maria" Arad, ca urmare a efectuării unor investiţii;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad;
- Contractul de administrare prin delegare nr.5963/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Liceul Special „Sfânta Maria" Arad;
- Nota de calcul privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, date în admnistrare prin delegare la Liceul Special „Sfânta Maria" Arad;
- Prevederile Cap. III lit. A, pct. 1.2.4.2. alin. (1) şi (2) din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MF nr. 1917/2005;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2:Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 rămân nemodficate.
Art.3:Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate;
- Liceul Special "Sfânta Maria" Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)