H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 304 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 304

din data: 20.12.2013
privind modificarea Hotărârii nr.43/2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „COMPANIA DE APÃ ARAD" S.A.


Având în vedere,
-Referatul înregistrat sub nr.23.611/12.12.2013 la S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi sub nr.17.580/12.12.2013 la Consiliul Judeţean Arad privind modificarea în structură a Planului de investiţii al acestuia pe anul 2013;
- avizul favorabil al Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Arad nr. 96 din 29.11.2013 privind modificarea în structură a Planului de investiţii al acestuia pe anul 2013;
- prevederile art .10 alin(2) din Ordonanţa nr.26 /2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin controlul direct ori indirect o participaţie majoritară.
- Ordinul 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi anexele de fundamentare a acestuia.
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se modifică în structură Anexa nr.5 Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei de Apă Arad.
Art.2:Se modifică Art.6 al Hotărârii nr. 43/2013 privind aprobarea programului de investiţii pe anul 2013, în valoare totală de 265.659 mii lei, astfel:
-investiţii 252.725 mii lei
din care:
-investiţii din Fondul IID 29.632 mii lei
din care:
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al Consiliului Judeţean Arad (inclusiv TVA) 22.069 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al localităţilor beneficiare a Programului SAMTID (inclusiv TVA) 1.380 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al celorlalţi proprietari a căror bunuri sunt concesionate SC Compania de Apă Arad SA (inclusiv TVA) 790 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public din sursele proprii ale SC Compania de Apă Arad SA 980 mii lei
investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul privat al SC Compania de Apă Arad SA din sursele proprii ale acesteia 4.413 mii lei
-investiţii din Programul POS Mediu 223.093 mii lei
din care:
din credite contractate de companie 13.522 mii lei
-rambursări de credite externe 2.247 mii lei
-dobânzi 598 mii lei
-disponibil la sfârşitul perioadei 10.089 mii lei
Art.3:Se modifică Art.7 al Hotărârii nr 43/2013 în sensul modificării în structură a a planului de investiţii al Companiei de Apă Arad propus a se realiza pe patrimoniul public al Consiliului Judeţean Arad pentru anul 2013, în valoare totală de 22.069 mii lei (inclusiv TVA), plan prezentat în Anexa 10.
Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Arad SA, Direcţia Tehnică-Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- SC Compania de Apă Arad SA;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
- Direcţia Tehnică - Investitii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_5.xls Descarcă
Plan_investitii_2013_-Public_CJ_Arad_Public_rectificare.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)