H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 308 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 308

din data: 20.12.2013
privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, începând cu data de 01.01.2014


Având în vedere,
-referatul nr.18021/18.12.2013 al Direcţiei administraţie publică - Serviciul Autoritatea judeţeană de transport, privind propunerea de atribuire a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate;
-procesul verbal nr.17980/18.12.2013 al Comisiei paritare privind atribuirea licenţelor de traseu în urma atribuirii electronice din data de 18.12.2013;
-prevederile art.17 alin.(1) litera p) şi art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 2014 - 2019, menţionate în anexă, către operatorii de transport rutier declaraţi câştigători, începând cu data de 01.01.2014.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Arad
-Direcţia administratie publică - Serviciul Autoritatea judeţeană de transport
-Operatorii de transport declaraţi câştigători.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
proces_verbal_comisie_paritara.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă
anexa_la_proces_verbal_comisie_paritara.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)