H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 307 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 307

din data: 20.12.2013
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane


Având în vedere,
-prevederile art.23 alin.1, art.25, art.27 alin.1 şi art.30 alin.2 lit.b) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.29 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.54 lit.b) din Ordinul nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007;
-prevederile Ordinului nr.263/2007, privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
-prevederile Ordinului nr.272/2007, pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.255 din 04.12.2012 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.163 din 26.07.2013 privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad;
-referatul nr.17344/10.12.2013 al Direcţiei administraţie publică - Autoritatea judeţeană de transport, privind propunerea de aprobare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane între Consiliul judeţean Arad şi S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,
- Direcţia Economică,
- Direcţia Tehnică - Investiţii,
- Direcţia Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_9.doc Descarcă
Anexa_4.doc Descarcă
referat.doc Descarcă
Anexa_5.docx Descarcă
Anexa_7.xls Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
CONTRACT_DE_DELEGARE_A_GESTIUNII_2013.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Anexa_8.doc Descarcă
Anexa_6.doc Descarcă
Anexa_10.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)