H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 310 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 310

din data: 20.12.2013
privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al comunei ªeitin şi administrarea Consiliului local ªeitin, a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă, concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


Având în vedere,
- Referatul nr.18048/19.12.2013 al Direcţiei Tehnice - Investiţii privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al comunei ªeitin şi administrarea Consiliului local ªeitin, a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă, concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Adresa nr.2152/14.11 2013 a S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local ªeitin nr. 63/17.12.2013 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al comunei ªeitin;
- Prevederile art.7, pct.1 alin.1) şi alin.2) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.648 /30.12.2009;
- Prevederile art. 863 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr.82 /1991 a contabilităţii republicată;
- Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată
- Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă trecerea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă situate pe raza localităţii ªeitin, a căror valoare reevaluată este de 76.599,84 lei, menţionate în Anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului Arad, în domeniul public al Comunei ªeitin şi administrarea Consiliului local al Comunei ªeitin.
Art.2: Se aprobă transferul terenului în suprafaţă de 729 mp aferent bunurilor menţionate la Art.1, din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Comunei ªeitin.
Art.3: Se diminuează valoarea patrimoniului public al judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu valoarea aferentă bunurilor menţionate la Art.1 şi Art.2.
Art.4: Se modifică prin act adiţional Anexa prevăzută la art.78 pct.1 lit. c) - "Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor" la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea C.J.A. nr.393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la Art.1.
Art.5: Bunurile menţionate la art.1 se predau pe bază de protocol de predare - primire.
Art.6: Se acordă mandat special Dlui. Mircea Rusu - reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.648/30.12.2009, în numele şi pe seama asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.7: Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.648/30.12.2009.
Art.8: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabiltate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.9: Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Consiliul Local al comunei ªeitin - judeţul Arad;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.xls Descarcă
12_Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)