H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 300 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 300

din data: 20.12.2013
privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a unor tronsoane din DJ 682, DJ 682A şi DJ 682G, întocmite în vederea întabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Judeţului Arad


Având în vedere,
- Adresa nr. 16409/26.11.2013 a Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri;
- Referatul nr. 17423/11.12.2013 a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Documentaţiile cadastrale de primă înscriere întocmite de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara;
- Prevederile art. 91, alin.1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă documentaţiile cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a unor tronsoane de drumuri judeţene, astfel: DJ 682 de la km 91+968 la km 79+818, DJ 682A de la km 0+000 la km 16+795 şi DJ 682G de la km 0+000 la km 2+060 şi de la km 2+898 la km 4+645, întocmite de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara în vederea întabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Judeţului Arad.
(2) Documentaţiile cadastrale de primă înscriere în cartea funciară, menţionate la art. 1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Judeţului Arad asupra tronsoanelor de drumuri judeţene menţionate la art.1.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4:Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- S.C. Procad S.R.L. Timişoara;
- Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
- Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi privat;
- Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)