H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 302 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 302

din data: 20.12.2013
privind actualizarea situaţiei suprafeţelor de teren din domeniul public şi privat al Judeţului Arad, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 44/25.02.2005


Având în vedere,
-Referatul nr.17680/13.12.2013 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind actualizarea situaţiilor suprafeţelor de teren din domeniul public şi privat al Judeţului Arad, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 44/25.02.2005;
- Prevederile art. 7, pct.1 alin.1) şi art. 8 pct.4 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.648/ 30.12.2009;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44/25.02.2005 privind modificarea unor suprafeţe de teren aferente domeniului public şi privat al judeţului Arad date în administrare şi folosinţă Regiei Autonome Apă Canal Arad.
Art.2 Se aprobă actualizarea situaţiei suprafeţelor de teren din domeniul public şi privat al Judeţului Arad aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, conform Anexei nr. 1-2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se modifică patrimoniul public şi privat al judeţului Arad aferent serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aflat în delegarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_2.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)