H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 303 / 20.12.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 303

din data: 20.12.2013
privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiţiilor din cadrul Contractului de Concesiune nr. 18842/21.12.2011, încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.


Având în vedere,
- Adresa nr.54/26.11.2013 a S.C. Aqua Trans Mures S.A. privind solicitarea de prelungire a termenului pentru execuţia investiţiilor aprobate prin Contractul de concesiune nr.18842/21.12.2011;
- Referatul nr.17675/13.12.2013 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiţiilor din cadrul Contractului de concesiune nr. 18842/21.12.2011, încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;
- Prevederile Contractului de concesiune nr.18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 181/08.07.2011 privind aprobarea concesionării a 20 de foraje din frontul de captare Nord împreună cu instalaţiile/echipamentele/dotările şi terenul aferent;
- Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Prevederile H.G. nr. 168/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
- Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea până la data de 30.06.2015 a termenului de realizare a investiţiilor pe care le are de efectuat S.C. Aqua Trans Mureş S.A. conform art. 7.1 alin. (8) din Contractul de concesiune nr.18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.
Art.2: Se modifică în mod corespunzător prevederile art. 7.1 alin. (8) şi art. 10 alin. (1) lit.e) pct. i din Contractul de concesiune nr.18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A., celelate obligaţii contractuale rămân nemodificate.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4: Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;
- S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)