H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 5 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 5

din data: 30.01.2014
privind nivelul redevenţei pe anul 2014, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A., S.C."Aeroportul Arad" S.A. şi S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
-referatul nr. 612/15.01.2014 cu privire la nivelul redevenţei pe anul 2014, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A., S.C. "Aeroportul Arad" S.A., şi S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.;
-Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Judeţean de Persoane aprobat prin HCJA nr. 307/20.12.2013;
-Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare aprobat prin HCJA nr. 393/22.12.2009;
-Prevederile art.16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 20 lit. e din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Nivelul redevenţei pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A. este de 325.000 lei.
Art.2.Nivelul redevenţei pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Aeroportul Arad" S.A. este de 85.108 lei.
Art.3.Nivelul redevenţei pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. este de 4.894.402 lei.
Art. 4.Redevenţele nu conţin TVA.
Art. 5.Redevenţele pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Transport Public S.A. Arad", se vor plăti trimestrial până la finele lunii următoare trimestrului încheiat, în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.6.Redevenţele pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Aeroportul Arad" S.A. se vor plăti anual în patru rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie inclusiv, în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.7.Redevenţele pe anul 2014 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către SC "Compania de Apă Arad" S.A., se vor plăti trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, iar pentru trimestrul IV până la data de 25 decembrie a anului în curs în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.8.Pentru neachitarea la termenele stabilite a redevenţei se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor contractuale.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. "Aeroportul Arad" S.A.
- S.C. "Compania de Apă Arad" SA
- S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A.
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)