H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 15 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 15

din data: 30.01.2014
privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad concesionate la S.C. Aeroportul Arad S.A. şi a Anexei la Contractului de concesiune nr. 7400/1998 încheiat cu S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,
-Adresa nr. 735/17.01.2014 a S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Referatul Serviciului Administrarea Domeniului public şi Privat nr. 903/21.01.2014 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad concesionate la S.C. Aeroportul Arad S.A. şi a Anexei la Contractului de concesiune nr. 7400/1998 încheiat cu S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Hotărârea nr. 9 din 07.01.2014 a Comisiei tehnice pentru identificarea terenurilor ce reprezintă zone de siguranţă a S.C. Aeroportul Arad SA;
-Contractul de concesiune nr. 7400 din 02.12.1998 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. Aeroportul Arad SA;
-Extrasele C.F. nr. 310633 -Arad şi nr. 311167- Arad;
-Prevederile art. 91 alin. (1), lit. c şi d, alin. (4) lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al Judeţului Arad, concesionate la S.C. Aeroportul Arad S.A. prin radierea poziţiilor de inventar nr. 10034226 - pistă înierbată avioane uşoare şi nr. 10034227 - zonă de siguranţă de tranziţie.
Art.2.Se aprobă majorarea valorii de inventar a terenului de la S.C. Aeroportul Arad S.A., evidenţiat în inventarul bunurilor din domeniului public al Judeţului Arad la numărul de inventar 80000101, cu valoarea de 162.281,67 lei.
Art.3.Se aprobă modificarea Anexei la Contractul de concesiune nr. 7400 din 02.12.1998 încheiat cu S.C. Aeroportul Arad S.A., în sensul radierii poziţiilor nr. 6 "Pistă înierbată avioane uşoare" şi nr. 7 "Zonă de siguranţă de tranziţie" .
Art.4.Se aprobă completarea şi renumerotarea poziţiilor Anexei la Contractul de concesiune nr. 7400 din 02.12.1998 încheiat cu S.C. Aeroportul Arad S.A. cu o nouă poziţie "Teren Aeroport" în suprafaţă de 1.385.614 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Contabilitate şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Aeroportul Arad SA
-Direcţia Tehnică - Investiţii - Serviciul Admnistrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică-Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA_1_la_HCJA.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)