H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 8 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 8

din data: 30.01.2014
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015-2017


Având în vedere,
-referatele nr. 408/10.01.2014 şi nr. 1287/28.01.2014 ale Direcţiei economice privind propunerile de repartizare către bugetele locale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015 - 2017;
-amendamentul nr. 1435/30.01.2014 al domnului consilier judeţean Daniel Duruş;
-amendamentul nr. 1472/30.01.2014 al domnului preşedinte Nicolae Ioţcu;
-adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad nr. 3353/24.12.2013;
-prevederile art.4 lit. d din Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-prevederile art. 33 alin.(3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru plata arieratelor, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi a sumelor estimate pentru anii 2015 - 2017, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Alocarea tranşelor din sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se va face în limita încasărilor comunicate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad pe bază de documente justificative.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 22 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)