H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 30.01.2014
privind transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei Creştine RCE Speranţa Copiilor a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Adresa nr. 411/10.01.2014 a Fundaţiei Creştine RCE Speranţa Copiilor Arad;
-Referatul nr. 1042/23.01.2014 întocmit de către Direcţia Tehnică-Investiţii, privind transmiterea în folosinţa gratuită a Fundaţiei Creştine RCE Speranţa Copiilor a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Arad;
-Contractul de servicii nr. 194/23.12.2013 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi Fundaţia Creştină RCE Speranţa Copiilor;
-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei Creştine RCE Speranţa Copiilor Arad, până la data de 31.12.2016, a imobilului situat în Arad, str. Diogene nr. 6, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi a bunurilor mobile aferente acestuia.
Art.2 Se aprobă contractul-cadru de transmitere în folosinţă gratuită Fundaţiei Creştine RCE Speranţa Copiilor Arad a imobilului prevăzut la art.1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Predarea-primirea bunului imobil prevăzut la art.1 şi a bunurilor mobile aferente acestuia se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice-Investiţii.
Art.5 Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Fundaţia Creştină RCE Speranţa Copiilor Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
- Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ATT90C97.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
ANEXA_1__la_Contract.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)