H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 14 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 14

din data: 30.01.2014
privind încredinţarea prestării unui serviciul de interes economic general către S.C. "Aeroportul Arad" SA


Având în vedere,
-referatul nr. 70/15.01.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Decizia Comisiei Europene 2012/21/UE din 20 decembrie 2011, privind aplicarea articolului 106 aliniatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;
-O.U.G. nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
-Prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se încredinţează prestarea unui serviciu de interes economic general societăţii comerciale S.C. „Aeroportul Arad" SA cu sediul în Arad, Calea Aeroportului nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/772/1998, C.U.I 5752187.
(2) Reprezintă serviciu de interes economic general următoarele activităţi efectuate de către S.C. „Aeroportul Arad" SA:
(a) construirea infrastructurii aeroportuare si a echipamentelor: pista de decolare, terminale, platforme, turn de control sau a instalaţiilor care le sprijină în mod direct respectiv instalaţii de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranţă;
(b) operarea infrastructurii, a echipamentelor şi instalaţiilor care le sprijină în mod direct, cuprinzând întreţinerea, repararea, modernizarea şi administrarea infrastructurii aeroportului;
(c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian;
(d) menţinerea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;
(e) deservirea la sol a aeronavelor de stat, inclusiv achiziţia echipamentelor aferente;
(f) protecţia infrastructurii aeroportuare;
(g) activitatea de căutare-salvare în perimetrul aeroportului;
(h) paza şi facilităţile de asigurare pentru situaţii de urgenţă şi P.S.I.;
(i) asigurarea spaţiilor, parcărilor, facilităţilor şi dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale organismelor Vamă, Poliţia de Frontieră, Poliţia Transporturi Aeriene, M.A.I., S.R.I.;
(j) asigurarea gratuităţilor de operare pe aeroporturi pentru zborurile de stat, zborurile structurilor militare M.A.P.N., M.A.I., S.R.I., zborurile pentru situaţii de urgenţă şi în alte situaţii reglementate în mod legal.
Art. 2. (1) Asigurarea activităţilor prevăzute la art.1 la standardele de securitate şi siguranţă aplicabile în vigoare, 24 de ore din 24, reprezintă obligaţie de serviciu public a S.C. „Aeroportul Arad" SA Obligaţia de serviciu public se instituie până la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care S.C. „Aeroportul Arad" SA depăşeşte pragul de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare celui în care a fost atribuit serviciul de interes economic general, dar nu mai târziu de 31.12.2016.
(2)După data prevăzută la alin. (1), obligaţia de serviciu public în sarcina S.C. „Aeroportul Arad" SA se revizuieşte şi se notifică Uniunea Europeană, astfel încât să se poată examina influenţa asupra concurenţei şi a comerţului între statele membre ale Uniunii Europene, şi după caz, compabilitatea sa.
Art. 3. (1)Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public prevăzută la art. 1, S.C. „Aeroportul Arad" SA are dreptul la primirea unei compensaţii.
(2)Valoarea compensaţiei nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, ţinând seama de veniturile realizate şi de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiei respective, aşa cum este acesta definit în Decizia Comisiei Europene 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.
(3)Valoarea compensaţiei va include toate sumele din fonduri publice de care beneficiază, în condiţiile legii, S.C. „Aeroportul Arad" SA incluzând bugetul local, precum şi în cazul investiţiilor, finanţările obţinute prin Programul Operaţional Sectorial -Transporturi şi/sau alte programe de finanţare europene.
(4)Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile comune ale societăţii. Costurile cu investiţiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general.
(5)Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor include toate veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de interes economic general, precum şi eventualul profit din celelalte activităţi desfăşurate de S.C. „Aeroportul Arad" SA, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.
(6)Cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public va fi stabilit anual, urmând ca la încheierea fiecărui exerciţiu financiar să se facă regularizarea acestuia pentru a se evita supracompensarea. Acordarea compensaţiei se va face pe baza unei fundamentări a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciului de interes economic general. Informaţiile privind compensaţiile vor fi păstrate cel puţin 10 ani de la data acordării ultimei compensaţii.
(7)Pe perioada cât beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, S.C. „Aeroportul Arad" SA va reflecta în mod separat în evidenţele contabile interne ale societăţii costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general, precum şi pe cele legate de alte activităţi şi servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.
(8)Pe perioada cât S.C. „Aeroportul Arad" SA beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, tarifele aeroportuare se aprobă de către Consiliul Judeţean Arad şi se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.
(9)Anual, în etapa de elaborare a proiectului de buget local şi lunar, dacă este cazul, la momentul solicitării compensaţiei, S.C. „Aeroportul Arad" SA va fundamenta valoarea compensaţiei solicitate, conform alin.(3) şi va întocmi Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor ce vor fi primite de la bugetul local.
(10)Pe baza raportărilor situaţiilor financiare anuale ale S.C. „Aeroportul Arad" SA, Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad va efectua controale pentru a verifica îndeplinirea obligaţiei de serviciu public de către S.C. „Aeroportul Arad" SA respectiv dacă nivelul compensaţiilor primite depăşeşte valoarea determinată pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public.
(11)În raport cu cele constatate în urma controlului, Direcţia Economică a Consiliului Judeţean solicită S.C. „Aeroportul Arad" SA rambursarea supracompensării sau, după caz, propune în mod justificat, revizuirea activităţilor aferente serviciului de interes economic general.
Art.4. Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad asigură raportarea anuală către Consiliul Concurenţei a sumelor alocate S.C. „Aeroportul Arad" SA pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul CE nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului, de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.
Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad şi S.C. „Aeroportul Arad" SA.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. „Aeroportul Arad" SA.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REF.MAJ.TARIFE_AEROPORT_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)