H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 18 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 18

din data: 30.01.2014
privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 873/21.01.2014 al Direcţiei Economice cu privire la adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014;
-adresa nr. 3353/24.12.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, cu privire la repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale pe anul 2014;
-adresa nr. 1067/23.01.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanelor Publice Arad, cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoare adăugată şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit;
-adresa nr. 169527/21.01.2014 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la subvenţia repartizată Camerei Agricole pentru anul 2014;
-adresa nr. 1146/15.01.2014 a Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice cu privire la alocarea transferurilor pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap în anul 2014.
-prevederile capitolului I, secţiunea a 2-a din Legea nr. 356/2013 legea bugetului de stat pe anul 2014;
-prevederile art. 19 alin. 1, lit a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile capitolului III din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin.(1), lit. b şi alin.(3) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 99 alin (5) şi ale art. 106 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2011 privind reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
-prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraiei Publice nr. 64/17.01.2014 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 39/14.01.2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Judeţului Arad şi estimările pentru anii 2015 - 2017, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 al Judeţului Arad şi estimările pentru anii 2015 - 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Judeţului Arad precum şi estimările pentru anii 2015 - 2017, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. (1).Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Arad şi estimările pentru anii 2015- 2017, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2). Angajarea sumelor aferente obiectivelor de investiţii se va efectua numai după aprobarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Art.5. Se aprobă lista de investiţii a Judeţului Arad pe anul 2014 având ca sursă de finanţare bugetul local, excedentul anului anterior, bugetul creditului intern, surse externe şi veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi transferuri, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi comunale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă numărul şi repartizarea contribuţiilor pentru salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult, precum şi repartizarea fondurilor pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult pe 2014, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul de salarii aferent anului 2014, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
Art.9. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Judeţului Arad pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate pe anul 2014 precum şi estimările pentru anii 2015 - 2017, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă creditele de angajament pe anul 2014 conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.
Art.11. Consiliul Judeţean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita veniturilor încasate.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_7.xls Descarcă
ANEXA__8_PLAFON_SALARII__2014.xls Descarcă
investitii_2014.xls Descarcă
anexa_3.pdf Descarcă
anexa_6.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 14 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)