H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 30.01.2014
pentru modificarea punctului I.5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.66/08.04.2013 privind aprobarea tarifelor aeroportuare la S.C. "Aeroportul Arad" SA


Având în vedere,
-Referatul nr. 1039/23.01.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad privind aprobarea majorării tarifului de securitate aeroportuară la S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Decizia nr. 42/07.01.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. „Aeroportul Arad" SA cu privire la aprobarea tarifului de securitate aeroportuară de 1,3 euro/pasager;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 66/08.04.2013 privind aprobarea tarifelor aeroportuare la S.C. "Aeroportul Arad" SA;
-prevederile art. 9 din O.U.G. nr. 61/2011, pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit de interes local;
-prevederile art.11 din O.G. nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 5 alin.1 din H.G. 455/2011 privind tarifele de aeroport;
-Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1406/14.11.2013 privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifică punctul I. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 66/08.04.2013 privind aprobarea tarifelor aeroportuare la S.C. "Aeroportul Arad" S.A. după cum urmează:
I Tarife aeroportuare

5. Tarif de securitate aeroportuară
Nivelul unitar al tarifului: 1.3 €/pasager îmbarcat
Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2014.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- S.C. „Aeroportul Arad" SA.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REF.MAJ.TARIFE_AEROPORT_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)