H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 12 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 12

din data: 30.01.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad" SA pe anul 2014


Având în vedere,
- Referatul nr. 1069/23.01.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Decizia Consiliului de administraţie al S.C. „Aeroportul Arad" SA nr. 48/21.01.2014 privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;
-prevederile art. 48 din Legea nr. 356/2013, legea bugetului de stat pe anul 2014;
-prevederile art. 4 alin.1, lit. c din O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-Ordinul nr. 2032/19.12.2013 a viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. „Aeroportul Arad" SA conform anexelor 1-10 la prezenta hotărâre, cu următoarele cifre de control:

mii lei
1.Venituri totale, din care: 5.250
1.1 venituri proprii 2.750
1.2 transferuri CJA 2.500
2.Cheltuieli totale, din care: 5.250
2.1 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.293
2.2 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăm.asimilate 633
2.3 Cheltuieli cu personalul 1.903
2.4 Alte cheltuieli de exploatare 1.375
2.5 Cheltuieli financiare 46
3.Investiţii, din care: 9.695
-din surse proprii 1.345
-credit furnizor 8.350.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. „Aeroportul Arad" SA
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
ANEXA_PAG1.jpg Descarcă
ANEXA_PAG2.jpg Descarcă
Decizie_CA_BVC_2014_Aeroport.jpg Descarcă
expunere_de_motive_AEROPRT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)