H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 22 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 22

din data: 30.01.2014
privind aprobarea modificării prin act adiţional a art.7 pct.1 lit. b) din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 1181/24.01.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea modificării prin act adiţional a art.7 pct.1 lit. b) din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-adresa Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad nr. 248/24.01.2014 înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 1175/24.01.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 196/12.08.2013 privind revocarea Consiliului de Administraţia al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia, modificată prin H.C.J. nr. 244/30.09.2013;
-Contractul de mandat nr. 13.761 din 07.10.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.044 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.047 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.045 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr. 11.046 din 12.08.2013;
-Contractul de mandat nr.11.042 din 12.08.2013;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea prin act adiţional a art.7 pct.1 lit. b) din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad prin, Direcţia Economică şi Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Compartimentul Monitorizare şi Supravegherea Activităţii Întreprinderilor Publice din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
raport.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)