H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 19 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 19

din data: 30.01.2014
privind aprobarea documentaţiei de execuţie "Lucrări privind eliminarea efectelor de înzăpezire prin amenajarea perdelelor de protecţie pe căile de comunicaţii rutiere"


Având în vedere,
-referatul nr. 1083/23.01.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri privind necesitatea promovării documentaţiei de execuţie „Lucrări privind eliminarea efectelor de înzăpezire prin amenajarea perdelelor de protecţie pe căile de comunicaţii rutiere";
-prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;


În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentaţia de execuţie „Lucrări privind eliminarea efectelor de înzăpezire prin amenajarea perdelelor de protecţie pe căile de comunicaţii rutiere", prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

formular_F1.xls Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă
formular_F3.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
Caiet_de_sarcini.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 14 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)