H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 25 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 25

din data: 30.01.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 43/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al SC „Compania de Apă Arad" SA


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii nr. 1250/27.01.2014;
-Referatul S.C. Compania de Apă Arad SA nr. 1042/22.01.2014;
-Avizul favorabil al Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Arad nr.24401/31.12.2013 privind modificarea în structură a Planului de investiţii al acesteia pe anul 2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/27.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 304/20.12.2013 privind modificarea Hotărârii nr. 43/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Prevederile art.4, alin.1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifică în structură Anexa nr. 5 "Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare" din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/2013, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se modifică în structură Anexa nr. 10 „Planul de investiţii 2013 din fondul IID al Judeţului Arad"aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/27.03.2013, în valoare totală de 22.069.363 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Hotararea_nr.101_din_31.12.2013-_Rectificare_Plan_public_CA.jpg Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)