H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 30.01.2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Green House - Înfiinţarea unui Centru de Informare şi Educare în Protecţia Mediului" în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007- 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 128 din 24.01.2014 întocmit de Centrul Cultural Judeţean Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 1269/27.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Green House - Înfiinţarea unui Centru de Informare şi Educare în Protecţia Mediului" în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007- 2013;
-Proiect faza SF nr. 43033/2011 - "Centru Informare Căsoaia", întocmit de către societatea C&C GRUP S.R.L.;
-Proiect faza PT nr. 43033/2297/2013, întocmit de către societatea PROIECT ARAD S.A. - „Green House - Înfiinţarea unui Centru de Informare şi Educare în Protecţia Mediului" în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007- 2013;
-Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza SF şi PT - proiect nr. 033/2297/2013 întocmit de către S.C. PROIECT ARAD S.A. şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Green House - Înfiinţarea unui Centru de Informare şi Educare în Protecţia Mediului" în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007- 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Cultural Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)