H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 30.01.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad" SA pe anul 2014


Având în vedere,
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 1162/24.01.2014;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 1164/24.01.2014;
-Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 6/06.01.2014;
-Prevederile art. 48 din Legea nr. 356/2013, Legea Bugetului de Stat pe anul 2014;
-O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.3, pct. 2, lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 51/2013;
-Prevederile art.4, alin.1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-Prevederile art.1, alin.(1) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 2032/19.12.2013 a viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat la 12.12.2001 între S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi BERD Londra;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, conform anexelor 1-9 la prezenta hotărâre.
Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pe perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 se stabileşte în următoarele sume:
VENITURI TOTALE - 72.959 mii lei
CHELTUIELI TOTALE - 69.438 mii lei
PROFIT BRUT - 3.521 mii lei
Art.3. Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pentru perioada ianuarie - decembrie 2014, după cum urmează:
Venituri totale - 72.959 mii lei
din care:
Venituri din exploatare 71.914 mii lei
din care:
Venituri din activitatea de apă - canal - 60.886 mii lei
Venituri din prestări servicii - 2.122 mii lei
Alte venituri - 8.906 mii lei
Venituri financiare - 1.045 mii lei
din care:
Venituri din dobânzi - 797 mii lei
Alte venituri - 248 mii lei
Cheltuieli totale - 69.438 mii lei
din care:
Cheltuieli de exploatare - 68.634 mii lei
din care:
Cheltuieli cu bunuri şi servicii- 19.977 mii lei
din care:
Cheltuieli materiale - 6.730 mii lei
Cheltuieli cu energia şi apa - 7.555 mii lei
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi - 5.692 mii lei
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - 11.235 mii lei
din care:
Redevenţa din concesiunea bunurilor publice - 9.496 mii lei
Cheltuieli cu personalul- 34.010 mii lei
din care:
Cheltuieli de natură salarială - 26.786 mii lei
Cheltuieli în legătură cu contract de mandat - 390 mii lei
Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială,
fondurile sociale şi alte obligaţii - 6.834 mii lei
Alte cheltuieli de exploatare -.3.412 mii lei
din care:
Cheltuieli cu amortizarea - 3.458 mii lei
Cheltuieli financiare - 804 mii lei
din care:
Cheltuieli cu dobânzi - 632 mii lei
Alte cheltuieli - 172 mii lei
Profit brut - 3.521 mii lei
Art.4. Se aprobă repartizarea profitului rămas după plata impozitului pe profit pe următoarele destinaţii:

-9,5% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează pentru partea de participare a tuturor salariaţilor la profit
-0,5% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează pentru partea de participare la profit a directorului general
-50% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează la dividende
-diferenţa rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanţare
Art.5. Se aprobă numărul de personal cu contract individual de muncă în funcţie de care se stabilesc cheltuielile de natură salarială ale S.C. Compania de Apă Arad SA astfel:
-luna ianuarie - februarie 819 persoane
-lunile martie - aprilie 829 persoane
-lunile mai - 832 persoane
-lunile iunie - decembrie - 838 persoane
Art.6. Se aprobă Programul de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad SA pentru anul 2014 în valoare totală de 299.612 mii lei, din care:
-investiţii - 295.388 mii lei
din care:
-investiţii din Fondul IID - 29.327 mii lei
din care:
-investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al Judeţului Arad (inclusiv TVA) 19.183 mii lei
-investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al localităţilor beneficiare a Programului SAMTID (inclusiv TVA) 3.257 mii lei
-investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public al celorlalţi proprietari a căror bunuri sunt concesionate S.C. Compania de Apă Arad S.A. (inclusiv TVA) 1.855 mii lei
-investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul public din sursele proprii ale S.C. Compania de Apă Arad SA 0 mii lei
-investiţii propuse a se realiza pe patrimoniul privat al S.C. Compania de Apă Arad S.A. din sursele proprii ale acesteia 5.032 mii lei
-investiţii din Programul POS Mediu 266.061 mii lei
din care:
-din credite contractate de companie 26.659 mii lei
-rambursări de credite externe 3.592 mii lei
-dobânzi 632 mii lei
-disponibil la sfârşitul perioadei 9.687 mii lei
Art.7. Se aprobă Programul de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad SA, propus a se realiza pe patrimoniul public al Judeţului Arad pentru anul 2014, în valoare totală de 19.183 mii lei (inclusiv TVA), în structura prezentată în Anexa 10.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. „Compania de Apă Arad" SA
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)