H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 30.01.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 30.01.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pe anul 2014


Având în vedere,
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 1160/24.01.2014;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 1161/24.01.2014;
-Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei libere Curtici Arad nr. 560/23.01.2014;
-Adresa Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad nr. 86/08.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 308/09.01.2014;
-Prevederile art. 48 din Legea nr. 356/2013, legea bugetului de stat pe anul 2014;
-Prevederile art.4, alin.1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-Prevederile art.1, alin.(1) din Ordonanţa guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad conform anexelor 1-8 la prezenta hotărâre, cu următorul program:
Venituri totale - 3.240 mii lei
Cheltuieli totale - 3.265 mii lei din care:
1.Cheltuieli de exploatare: 3.240 mii le din care:
- cheltuieli cu bunuri si servicii - 527 mii lei
- cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - 260 mii lei
- cheltuieli cu personalul - 1.837 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare - 616 mii lei
2. Cheltuieli financiare: 25 mii lei
Repartizarea profitului rămas după plata impozitului astfel:
- 90% - maxim - vărsământ la bugetul Judeţului Arad
-10% - maxim - pentru participarea salariaţilor la profit
-profitul nerepartizat pe destinaţiile de mai sus constituie surse proprii de finanţare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

buget.xls Descarcă
nota_fundamentare.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)